Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Nieuwenhuis Corporate fashion BV handelend onder de naam WearBasics.nl
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
Professionele wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer; Wederpartij: zowel de Consument als de Professionele wederpartij;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Wederpartij en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;Artikel 2 Identiteit van de Ondernemer
Nieuwenhuis Corporate Fashion BV
Vestigingsadres:       Naaldwijkseweg 6b, 2291 PA Wateringen, Nederland
Telefoonnummer:      0174- 281332
Bereikbaarheid:        Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 
E-mailadres:             info@nieuwenhuisfashion.nl
KvK-nummer:            27171766
BTW-nummer          NL812803942B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Wederpartij. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, prevaleren de specifieke product- of dienstvoorwaarden. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 
Artikel 4 - Het aanbod
Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, een Overeenkomst op afstand komt dus eerst tot stand zodra de Ondernemer de order heeft geaccepteerd (lees: bevestigd ).Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

 
Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden tot stand op het moment dat Ondernemer de bestelling accepteert. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Wederpartij nog van de overeenkomst af zien.
De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de Consument in de regel de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Voor uitzonderingen zie: artikel 8 van deze algemene voorwaarden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte instructies.

 
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending, vermeerderd met 20% handelingskosten over het totaalbedrag van de retour gezonden artikelen voor rekening van de Wederpartij. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, na retour ontvangst van de artikelen, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na aftrek van de kosten zoals vermeld, terugbetalen
 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de Consument overgaat tot aankoop en bestelling van een op eigen specificatie tot stand gebracht en samengesteld (eind)product waarvan delen zelfstandig worden uitgekozen en samengesteld, onder andere borduringen en/of overige door de Consument gewenste eigenschappen, is er geen sprake van een herroepingrecht ten gunste van de Consument en zal de Ondernemer niet gehouden zijn die producten weer terug te nemen indien de consument zijn aankoop herroept. Het herroepingsrecht is onder andere niet van toepassing voor producten:
* die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
* die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
* waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
* speciale acties die worden ondersteunt ondermeer voor Viva la Donna.
Ondernemer wijst erop dat het herroepingsrecht eveneens is uitgesloten voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven, tenzij anders overeengekomen. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij dit anders is aangegeven.

 

Artikel 10 - Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De Ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de Ondernemer of haar leidinggevenden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien de Ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor of in samenhang waarmee de schade is veroorzaakt.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de Ondernemer of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door gedragingen die in de risicosfeer van de Wederpartij liggen, zoals maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid in of bij de omgang met het product door de Wederpartij.

De Wederpartij is gehouden de Ondernemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen de Ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Wederpartij dienen te komen.De Wederpartij is – tenzij door de Ondernemer anders wordt aangegeven - verplicht het product aan de Ondernemer te retourneren, om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht de Ondernemer zich tot reparatie of het leveren van een gelijkwaardig product, tenzij anders overeengekomen.
 
 
Artikel 11 - Levering / uitvoering, naleverbaarheid en eigendomsvoorbehoud
De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen is het herroepingsrecht niet uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Wederpartij bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle geleverde producten blijven uitsluitend eigendom van de Ondernemer, totdat de Wederpartij de koopprijs of alle andere bedragen samenhangende met de koop/verkoop en levering van het product volledig aan Ondernemer heeft voldaan.
Zolang de eigendom van de zaken niet zijn overgegaan, mag de Wederpartij de producten niet verpanden of bezwaren met rechten van derden, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Professionele wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van de Ondernemer mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die zij uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
De Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en gescheiden c.q. herkenbaar als eigendom van de Ondernemer te bewaren. De Ondernemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. De Wederpartij zal de Ondernemer ter uitoefening van zijn rechten uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud de vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en gebouwen. De in de leden 6 t/m 9 opgenomen bepalingen laten de overig rechten van de Ondernemer onverlet
Het aanbod onder Wearbasics is gebaseerd op levering van standaard programma aanbod van een diversiteit van zorgvuldig geselecteerde fabrikanten en leveranciers. In tegenstelling tot programma’s uit het Nieuwenhuis Corporate Fashion programma is de Ondernemer afhankelijk van het programma aanbod, maatvoering en continuering van programma van de fabrikanten en toeleveranciers. De Ondernemer heeft hierbij geen invloed op continuering, maatvoering en programma aanbod. In tegenstelling tot de modellen uit het Nieuwenhuis Corporate Fashion programma, beperken aanpassingen zich tot de mogelijkheden welke een standaard artikel biedt. 

 
Artikel 12 - Duurtransacties
De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn één maand.

 
Artikel 13 - Overmacht
In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Wederpartij na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 
Artikel 14 - Betaling
Betalingen vinden vooraf ( bij gepersonalieerde items middels, borduur en zeefdrukwerk, optioneel bij nieuwe relaties en of structureel wanneer hiervoor aangetoondbare redenen voor zijn. Bij projecten dient de Wederpartij het verschuldigde aankoopbedrag uiterlijk 7 dagen na levering (of deellevering) te voldoen. Indien sprake is bij projecten van aanpassingen aan het standaard product zoals borduringen, kleur of stofaanpassingen dient Wederpartij van het verschuldigde aankoopbedrag gelijktijdig bij de bestelling van het product tenminste een aanbetaling te doen van 50 % met behulp van de op de site aangeboden betaalwijzen en dient het restantbedrag te voldoen binnen uiterlijk 7 dagen na bezorging van het product. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst is betaling verschuldigd binnen 14 dagen na beëindiging van de opdracht.
Zolang de Wederpartij de bedongen vooruitbetaling niet heeft voldaan kan zij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en)  De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen jegens Ondernemer is zij verplicht de dientengevolge door de Ondernemer te lijden schade, alsmede buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten voor aanmaning zijn telkens tenminste 50 euro (na verstrijken van de eerste herinneringstermijn) en exclusief eventuele overige redelijke buitengerechtelijke invorderingskosten, van een professioneel incassobureau of deurwaarder en de eventuele redelijke kosten van juridische bijstand en/of proceskosten.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Nadat een klacht is ingediend bij de Ondernemer en getracht is tot een oplossing te komen en zulks niet is gelukt, kan de Consument een klacht over een product, dienst of service van de Ondernemer indienen met behulp van een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk (http://www.keurmerk.info) waarbij de Ondernemer is aangesloten. De bij de Stichting ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar de Ondernemer, teneinde deze in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan wel het standpunt aan de Stichting kenbaar te maken. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal de Stichting Webshop Keurmerk trachten te bemiddelen. Een klacht wordt door de Stichting Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan de Ondernemer heeft voorgelegd.
 
Zoeken